Služby

 

There are a lot of advantages to using a writing service to write your essays. Many of these services allow you to monitor your order and communicate with your writer directly. While you may not always find native English speakers among the writers, you can rest assured that you are getting a trusted pay for essays site and quality work that meets your expectations. In addition, some of these services ensure that your paper is original. You will be able to see your order progress through their online customer service portal.
 1. Vedení účetnictví pro příspěvkové organizace, převážně z oblasti školství
 2. Vedení mzdové a personální agendy pro:
  1. Organizace, které jsou odměňovány platem (veřejný sektor) - MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠS, dětské domovy, obecní úřady
  2. Organizace, které jsou odměňovány mzdou (podnikatelský sektor) - Zaměstnanci u OSVČ, v s.r.o.

 

Účetnictví

Účetnictví

 

 • realizace všech úkonů dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dále v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zpracování statistických výkazů dle aktuálních požadavků ČSÚ
 • zpracování a odesílání účetní uzávěrky k 31.3., 30.6., 30. 9. a 31.12. včetně účetních sestav vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní uzávěrce)

Další informace

Mzdy a personalistika

Mzdy & personalistika

 

 • vyhotovení pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti, platových nebo mzdových výměrů, dohod o změnách pracovních smluv, výpovědí z PP a jiných dokumentů týkajících se pracovně právních vztahů
 • výpočet mezd a náhrad dle podkladů odběratele
 • zasílání ELDP, přihlášek, odhlášek, přehledů o výši pojistného na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zpracování statistických výkazů dle aktuálních požadavků ČSÚ, MŠMT, MFČR, MPSV
 • zpracování ročního zúčtování daní

Další informace

KONTAKT

 
Sadová 44
746 01 Opava
 
IČ: 05504473
DIČ: CZ05504473
Datová schránka: hih49fe