Služby

 1. Vedení účetnictví pro příspěvkové organizace, převážně z oblasti školství
 2. Vedení mzdové a personální agendy pro:
  1. Organizace, které jsou odměňovány platem (veřejný sektor) - MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠS, dětské domovy, obecní úřady
  2. Organizace, které jsou odměňovány mzdou (podnikatelský sektor) - Zaměstnanci u OSVČ, v s.r.o.

Účetnictví

Účetnictví

 • realizace všech úkonů dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dále v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zpracování statistických výkazů dle aktuálních požadavků ČSÚ
 • zpracování a odesílání účetní uzávěrky k 31.3., 30.6., 30. 9. a 31.12. včetně účetních sestav vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní uzávěrce)
Mzdy a personalistika

Mzdy & personalistika

 • vyhotovení pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti, platových nebo mzdových výměrů, dohod o změnách pracovních smluv, výpovědí z PP a jiných dokumentů týkajících se pracovně právních vztahů
 • výpočet mezd a náhrad dle podkladů odběratele
 • zasílání ELDP, přihlášek, odhlášek, přehledů o výši pojistného na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zpracování statistických výkazů dle aktuálních požadavků ČSÚ, MŠMT, MFČR, MPSV
 • zpracování ročního zúčtování daní

KONTAKT

 
Sadová 44
746 01 Opava
 
IČ: 05504473
DIČ: CZ05504473
Datová schránka: hih49fe